+36 30 316 0200 info@vasalas4you.hu

GDPR

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Adatkezelő neve: Kürti Regina (székhely: 2400 Dunaújváros, Kajszi út 1A.; a továbbiakban: „Vállalkozó”)

Személyes adatok kezelésének célja: Adatkezelő ruhanemű vasalási szolgáltatásokkal foglalkozik. Az adatkezelés célja az adott szolgáltatás megrendelésének felvétele, a megrendelő beazonosítása, a szolgáltatások tárgyainak átvétele, az Ügyfelek (a továbbiakban: „Ügyfelek”) tájékoztatása és elszámolás (a továbbiakban: „Ügyfelek”).

Az adatkezelés jogalapja: Vállalkozó a fenti célból, a személyes adatokat a természetes személy Ügyfelek önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A Vállalkozó az Ügyfelekre vonatkozó adatokat a szolgáltatás nyújtásához és az ahhoz kapcsolódó elszámolás teljesítéséhez szükséges időtartamig, a Pmt. 56. § (2) bekezdése és a Számviteli törvény 169. § alapján 8 évig kezeli.

Adattovábbítás: Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem továbbítja, adattovábbítási tevékenységet egyáltalán nem végez, így az Ügyfelek adatai harmadik személyek részére nem válnak megismerhetővé, kivéve a jogszabály által előírt adattovábbítást, amelyet az Adatkezelő köteles teljesíteni.

Személyes adatok kezelésének keretei:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel az az Ügyfél utasításai és az Ügyfél által átadott információk alapján:

A Vállalkozó biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. A Vállalkozó az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában a 2011.évi CXII. törvénnyel (Infótörvény) összhangban kezeli. Ezt követően a Vállalkozó törli az általa kezelt személyes adatokat.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, vagy további kérdése esetén kérem forduljon Vállalkozóhoz.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet a Vállalkozónál:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére a Vállalkozó tájékoztatást ad az Ön a Vállalkozó által kezelt, illetve megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Vállalkozó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást a Vállalkozó csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Vállalkozó írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiakban megadott bármely címen meg lehet tenni:

Adatkezelő adatai
Név: Kürti Regina
Székhely: 2400 Dunaújváros, Kajszi út 1A
E-mail: info@vasalas4you.hu
Telefon: + 36 30 316 0200

 

Jogorvoslati lehetőségek:

  • Amennyiben a Vállalkozó adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a  hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését megválaszoljuk, problémája vagy panasza esetén azt részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
  • Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
  • Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

Bővebb információkért kérjük olvassa el adatkezelési szabályzatunkat.

Budapest, 2022. november 15.