+36 30 316 0200 info@vasalas4you.hu

ÁSZF

Kürti Regina
2400 Dunaújváros, Kajszi út 1.
adószám:55424189-1-27

Általános Szerződési Feltételei

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási ás átvételi cím, ahol Szolgáltató a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését.

 1. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások

2.1 A Szolgáltató által végzett aktuális szolgáltatások, az egyes szolgáltatások aktuális árai, a szállítási költségek településenként és azok elvégzésének vállalt határideje a Szolgáltató www.vasalas4you.hu weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) kerülnek feltüntetésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.2 Megrendelő a megrendeléssel az aktuális szerződéses feltételeket elfogadja.

 1. A szolgáltatás megrendelése, árak

3.1 A szolgáltatások megrendelésére telefonon vagy a Weboldalon található megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével lehetséges. A felvételi címen Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vasalás szolgáltatás elvégzésére. A Szolgáltató képviselője átveszi a vasalandó ruhaneműt mennyiség szerint. A mennyiségi átvétel a ruhanemű fajtájától függően történhet darabra (ing/blúz és egyéb vállfás ruhák) vagy kilóra (vegyes ruha).

3.2 Szolgáltató képviselője a megrendelésről és az átvett ruhanemükről kitölt egy megrendelési formanyomtatványt, amelyen feltüntetni az átvett mennyiségeket, az átvétel időpontját, a vállalási határidőt, az esetleges minőségi megjegyzéseket, a szolgáltatás ellenértékét és a szállítási költséget. Szolgáltató az első megrendelés során rögzíti a Megrendelő adatait; nevét, az átvétel helyét, e-mail címét és a telefonszámot.

3.3 A szolgáltatás megtagadása:

Szolgáltató a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, egyéb ok miatt nem vasalható
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a szolgáltatás elvégzését,
 • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

3.4 A szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás tárgyainak visszaszállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell kifizetni, amelyekről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet e-mail útján továbbít a Megrendelő részére.

3.5 A minimum rendelési összeg 5.000,- Ft. Szolgáltató alacsonyabb összegű rendelést is felvesz, azonban a minimum összeg minden esetben számlázásra kerül.

3.6 Szolgáltatónál 24- és 48 órán belüli szolgáltatások megrendelésére van lehetőség.

 1. Szolgáltató felelőssége, szavatosság

4.1 A Szolgáltatónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott ruhaneműket a lehető legjobb eredménnyel vasalja ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Amennyiben a Szolgáltató képviselője úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén az adott ruhadarabban kár keletkezhet. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – amelynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a vasalást elvégezni.

4.3 Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő nem elégedett a szolgáltatással a következő rendeléséből a hibás teljesítés díja levonásra kerül. Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni, de legkésőbb a ruhanemű átvételétől számított 24 óra elteltével.

 1. A személyes adatkezelés szabályai

Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait (név, átvétel hely/lakcím, e-mail cím, telefonszám) kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében rögzíti, tartja nyilván, kezeli, Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja át. Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója és szabályzata a Weboldalon megtalálható, amelyet Megrendelő a megrendelés leadásakor megadott személyes adatainak megadásával elfogad.

 1. Reklamációk, jogérvényesítés

6.1 Szolgáltató köteles az általa elismert minőségi kifogások ingyenes rendbehozatalára.

6.2 Megrendelő a vasalt ruhanemű átvételét követő 24 órán belül tehet minőségi és legkésőbb a ruhanemű átvételével megegyező napon mennyiségi kifogást a Szolgáltatónál. Amennyiben Megrendelő nem tesz minőségi vagy mennyiségi kifogást fenti határidőn belül a teljesített szolgáltatás és mennyiség a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő. A Megrendelő mennyiségi és minőségi kifogással a fenti határidőn túl nem élhet. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás esetén a felek jegyzőkönyvet vesznek fel és ebben rögzítik, hogy a Szolgáltató elfogadja-e a mennyiségi, illetve minőségi kifogást.

Kifogását telefonon vagy e-mail-ben vagy postai úton is előterjesztheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Telefonszám: +36-30-316-0200
 • E-mail: info@vasalas4you.hu
 • Postacím: 2400 Dunaújváros, Kajszi út 1.

6.3 Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Szolgáltatónak és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Szolgáltató vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Felek szakértőt kérhetnek fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Szolgáltatót nem kötelezheti és a Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. Egyéb

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

Budapest, 2021. szeptember 29.