+36 30 316 0200 info@vasalas4you.hu

A Magic-ZulBau Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi Tájékoztatója

Adatkezelő neve: Magic-ZulBau Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szabó Szabolcs utca 11.; a továbbiakban: „Társaság”)

Személyes adatok kezelésének célja: Adatkezelő ruhanemű vasalási szolgáltatásokkal foglalkozik. Az adatkezelés célja az adott szolgáltatás megrendelésének felvétele, a megrendelő beazonosítása, a szolgáltatások tárgyainak átvétele, az Ügyfelek (a továbbiakban: „Ügyfelek”) tájékoztatása és elszámolás (a továbbiakban: „Ügyfelek”).

Az adatkezelés jogalapja: Társaság a fenti célból, a személyes adatokat a természetes személy Ügyfelek önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A Társaság az Ügyfelekre vonatkozó adatokat a szolgáltatás nyújtásához és az ahhoz kapcsolódó elszámolás teljesítéséhez szükséges időtartamig, a Pmt. 56. § (2) bekezdése és a Számviteli törvény 169. § alapján 8 évig kezeli.

Adattovábbítás: Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem továbbítja, adattovábbítási tevékenységet egyáltalán nem végez, így az Ügyfelek adatai harmadik személyek részére nem válnak megismerhetővé, kivéve a jogszabály által előírt adattovábbítást, amelyet az Adatkezelő köteles teljesíteni.

Személyes adatok kezelésének keretei:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel az az Ügyfél utasításai és az Ügyfél által átadott információk alapján:

A Társaság biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. A Társaság az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában a 2011.évi CXII. törvénnyel (Infótörvény) összhangban kezeli. Ezt követően a Társaság törli az általa kezelt személyes adatokat.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, vagy további kérdése esetén kérem forduljon Társaságunkhoz.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet a Társaságnál:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ön Társaság által kezelt, illetve megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást a Társaság csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiakban megadott bármely címen meg lehet tenni:

Adatkezelő adatai
Név: Magic-ZulBau Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Szabó Szabolcs utca 11.
E-mail: info@vasalas4you.hu
Telefon: + 36 30 674 6000

 

Jogorvoslati lehetőségek:

  • Amennyiben a Társaság adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a Társaságunkhoz bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését Társaságunk megválaszolja, problémája vagy panasza esetén azt részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
  • Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
  • Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

Bővebb információkért kérjük olvassa el adatkezelési szabályzatunkat.

Budapest, 2021. szeptember 29.